Onderzoek naar ontwikkelingen aanvragen Wmo voor centrumgemeente


De wachttijden van de aanvragen voor Wmo-ondersteuning voor een centrumgemeente liepen op en het aantal inwoners dat langer dan de wettelijke termijn moest wachten nam toe. De gemeente heeft zelf onderzoek gedaan naar de geconstateerde problematiek en hier verbeteracties op uitgezet.

Om in de toekomst te voorkomen dat een dergelijke situatie zich wederom voordoet wil de gemeente Haarlem een inhoudelijke analyse van de verwachte ontwikkeling van het aantal meldingen voor Wmo-ondersteuning. Daarbij hebben zij bureau HHM gevraagd voor ondersteuning bij het in kaart brengen van de (mogelijke) externe oorzaken van de toename van het aantal meldingen in de toekomst en de effecten hiervan.

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

  • Welke ontwikkelingen zijn van invloed op toe- of afname van het aantal meldingen?
  • Op welke manier en in welke mate zullen deze ontwikkelingen zich gaan manifesteren?
  • Wat zijn de mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen voor het aantal en type ondersteuningsvragen (zodat we daar in uitvoering en beleid beter op kunnen anticiperen)?

Het eindresultaat is een rapportage waarin de opgave waar de gemeente voor staat duidelijk in beeld is gebracht en waarin we een aantal concrete aanbevelingen opnemen om op de ontwikkeling van aanvragen voor Wmo-voorzieningen te anticiperen.

Opdrachtgever:
Centrumgemeente

Einddatum:
april, 2019

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Angela Welling Eline Lubbes Evelien Rijken

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)