Zorg en ondersteuning met visie

Stand van het land - Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang

17 november 2020

Alle regio’s treffen actief voorbereidingen voor de doorcentralisatie van beschermd wonen. Sinds 2017 hebben alle regio’s flinke stappen gezet. Elke regio heeft een visie opgesteld en in meer dan de helft van de regio’s zijn concrete uitvoeringsafspraken gemaakt. Dat blijkt uit ons onderzoek Stand van het land - Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Bureau HHM bracht met dit onderzoek – in opdracht van de VNG en het ministerie van VWS - in beeld hoe het in de 43 regio’s voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang staat met de uitvoeringsafspraken die voortvloeien uit het advies van de commissie Dannenberg, wat de ondersteuningsbehoefte van de partijen in de regio is en hoe regio’s van elkaar kunnen leren.
 
In lijn met het advies van de commissie Dannenberg wordt in het land volop gewerkt aan sociale inclusie door mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk te huisvesten in de wijk. Goede regionale samenwerking is de motor bij de doorontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarom is besloten dat alle regio’s een regiovisie moesten opstellen met concrete regionale uitvoeringsafspraken. Deze uitvoeringsafspraken zijn nodig om de komende periode voldoende stappen te kunnen zetten richting ‘sociale inclusie’ en blijvend goed samen te werken.
 
Uit ons onderzoek blijkt dat alle regio’s bezig zijn om de opgestelde visie te vertalen in concrete uitvoeringsafspraken, maar tegelijkertijd blijkt ook dat er in 2021 nog veel te doen is om de uitvoeringsafspraken op alle onderdelen voor 1 januari 2022 gereed te hebben. De opgaven liggen op het gebied van samenwerking, inrichting van het zorglandschap en het creëren van passende huisvesting. Daarnaast heeft ruim de helft van de regio’s aangegeven dat eerst duidelijkheid moet komen met betrekking tot enkele landelijke ontwikkelingen voordat de uitvoeringsafspraken definitief kunnen worden vastgesteld. Het betreft ontwikkelingen als het verdeelmodel, een uitwerking van het woonplaatsbeginsel en de Wlz-uitname.
 
Ondanks dat niet alle regio’s de uitvoeringsafspraken nu al gereed hebben, wordt in enkele regio’s ook al uitvoering gegeven aan de afspraken en daarmee aan de beweging beschermd thuis, bijvoorbeeld door actieprogramma’s, pilots en de ontwikkeling van nieuwe producten.
 
Patrick Jansen, bureau HHM: “We zien dat er grote regionale verschillen zijn. Er zijn regio’s die al vormgeven aan de uitvoeringsafspraken, maar er zijn ook regio’s die bijvoorbeeld nog worstelen met hoe cliënten of cliëntvertegenwoordigers te betrekken. Per regio hebben we een regiobeeld opgesteld met daarin een overzicht hoe de regio ervoor staat opgedeeld in drie onderdelen: stand van zaken, planning en voortgang. We hopen dat deze rapportages de regio’s verder op weg helpen. De rapportages laten zien wat goed gaat en wat nog extra aandacht behoeft.”
 
Het onderzoeksrapport Stand van het land - Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang is op 13 november door Staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer gestuurd.
  


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht